Kaup Sjúkratrygginga Íslands á heilbrigðisþjónustu

Póst- og fjarskiptastofnun – Stjórnsýsla og starfshættir

Heilsugæsla á landsbyggðinni

Lokun flugbrautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli

Eftirfylgniúttektir Ríkisendurskoðunar


Kaup Sjúkratrygginga Íslands á heilbrigðisþjónustu

Ástæða úttektar

Úttekt á samningum Sjúkratrygginga Íslands er meðal frumkvæðisúttekta stjórnsýslusviðs Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2017. Sjúkratryggingar Íslands tóku til starfa 1. október 2008. Á tímabilinu 2008-15 jukust útgjöld stofnunarinnar vegna kaupa á sérgreinalækningum um tæp 40% að raunvirði. Á sama tímabili stóðu fjárveitingar ríkissjóðs til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Landspítala nánast í stað. Í athugasemdum með frumvarpi til laga um sjúkratryggingar frá árinu 2008 kom fram að með þeim ætti að bregðast við þremur meginvandamálum heilbrigðiskerfisins, þ.e. sjálfvirkri aukningu útgjalda, takmörkuðum hvötum til kostnaðaraðhalds og langdregnum viðbrögðum við þörfum notenda. Í væntanlegri úttekt Ríkisendurskoðunar verður reynt að meta hvort þessum markmiðum hafi verið náð.

Lýsing

Úttektin tekur til kaupa Sjúkratrygginga Íslands á heilbrigðisþjónustu. Teknir verða til skoðunar valdir samningar sem stofnunin hefur gert. Litið verður til undirbúnings, framkvæmdar og eftirlits Sjúkratrygginga með þeim og reynt að leggja mat á árangur þeirra. Þá verður það umhverfi sem stofnuninn vinnur við tekið til skoðunar. Í því sambandi verður m.a. horft til samskipta og ábyrgðarskila Sjúkratrygginga Íslands og velferðarráðuneytis sem og annarra ríkisaðila, þ. á m. Landspítala og Embættis landlæknis.

Markmið

Reynt verður að svara því hvort samningar Sjúkratrygginga Íslands á heilbrigðisþjónustu séu hagkvæmir og árangursríkir og stuðli að skilvirkni í heilbrigðiskerfinu í heild. Einnig verður leitast við að svara hvort annmarkar séu á starfsumhverfi, starfsemi og starfsháttum Sjúkratrygginga Íslands við kaup hennar á heilbrigðisþjónustu.

Útgáfa

Ríkisendurskoðun stefnir að því að birta niðurstöður úttektarinnar í opinberri skýrslu til Alþingis í október 2017.

Póst- og fjarskiptastofnun – Stjórnsýsla og starfshættir

Ástæða úttektar

Í nóvember 2016 fór innanríkisráðuneyti, nú samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, þess á leit við Ríkisendurskoðun að gerð yrði stjórnsýsluúttekt á tilteknum þáttum í starfsemi Póst- og fjarskiptastofnunar. Meðal annars að skoðað yrði hvernig stofnuninni hefði tekist að sinna lögbundnu hlutverki sínu og eftirliti. Ríkisendurskoðun tók erindið til skoðunar og tilkynnti ráðuneytinu og Póst- og fjarskiptastofnun í janúar 2017 að ráðist yrði í forkönnun á Póst- og fjarskiptastofnun. Forkönnun leiddi í ljós að tilefni var til að hefja aðalúttekt þar sem sérstaklega yrði hugað að stjórnsýsluháttum stofnunarinnar, málsmeðferð og verklagi við vinnslu stjórnsýsluverkefna.

Lýsing

Með úttektinni er reynt að leggja mat á árangur Póst- og fjarskiptastofnunar við afgreiðslu stjórnsýsluverkefna síðastliðin ár og hvort starfsemi hennar sé í samræmi við góða og viðurkennda starfshætti.

Markmið

Úttektinni er m.a. ætlað að leiða í ljós hvort mögulegir misbrestir í stjórnsýslu, skipulagi og starfsumhverfi Póst- og fjarskiptastofnunar hafi grafið undan trausti í garð stofnunarinnar eða dregið úr getu hennar til að sinna hlutverki sínu á markvissan, skilvirkan og árangursríkan hátt.

Útgáfa

Ríkisendurskoðun stefnir að því að birta niðurstöður úttektarinnar í opinberri skýrslu til Alþingis í október 2017.

Heilsugæsla á landsbyggðinni

Ástæða úttektar

Rekstur heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni hefur verið tvísýnn til margra ára. Vísbendingar eru einnig um að heilbrigðisþjónustan sé ekki full­nægjandi, skortur sé á fag­menntuðu heilbrigðis­starfs­fólki, sérstaklega heilsu­gæslulæknum og sérfræðilæknum. Ríkisendurskoðun þótti því ástæða til að ljúka þeirri úttekt á heilsugæslunni sem hófst með stjórnsýsluúttekt hennar á Heilsugæslu höfuðborgar­svæðisins.

Lýsing

Úttektin tekur til allra heilsugæslustöðva á landsbyggðinni. Könnuð verður þróun rekstrar og þjónustu stofnananna og lagt mat á hagkvæmni og skilvirkni með samanburði milli stofnana og við Heilsu­gæslu höfuðborgarsvæðisins.

Markmið

Markmið úttektarinnar er að kanna hver sé stefna stjórnvalda um framtíðar­skipulag og þróun heilbrigðis­þjónustu á landsbyggðinni og hvernig þau uppfylli markmið laga um „að allir lands­menn hafi jafnan aðgang að full­komn­ustu heilbrigðis­þjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita“ og „að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður sjúklinga“.

Útgáfa

Stefnt er að því að birta niðurstöður úttektarinnar í opinberri skýrslu til Alþingis í janúar 2018.

Lokun flugbrautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli

Ástæða úttektar

Með bréfi dagsettu 3. júlí 2017 óskaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis eftir því að ríkisendurskoðandi ynni úttekt á stjórnsýslu, framkvæmd, skilvirkni og ákvarðanatöku innanríkisráðherra, Samgöngustofu og Isavia ohf. vegna lokunar á flugbraut 06/24 á Reykjavíkurflugvelli út frá gildandi lögum og stöðlum.

Lýsing

Í samræmi við beiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar verður leitast við að varpa ljósi á og upplýsa um samskipti stjórnvalda og Reykjavíkurborgar, samskipti þessara aðila við aðra í stjórnsýslunni og sérstaklega lögformleg samskipti Isavia ohf. og Samgöngustofu.

Markmið

Markmið úttektarinnar er að leiða í ljós hvort stjórnsýsla málsins hafi verið nægilega vönduð, hvort ábyrgð hafi verið skýr og hvort nýting ríkisfjár hefði verið forsvararanleg og hvað gera hefði mátt betur.

Útgáfa

Stefnt er að því að birta niðurstöður úttektarinnar í opinberri skýrslu til Alþingis í febrúar 2018.

Eftirfylgniúttektir Ríkisendurskoðunar

Ástæða úttekta

Í samræmi við alþjóðlega staðla um stjórnsýsluendurskoðun (ISSAI 3100) eru eftirfylgniúttektir snar þáttur í starfsemi Ríkisendurskoðunar og því ferli sem stofnunin fylgir í störfum sínum (sbr. Vinnuferli stjórnsýsluúttekta). Með slíkum úttektum leitast stofnunin við að kanna á hlutlægan og sjálfstæðan hátt afdrif þeirra ábendinga um úrbætur sem hún setur fram í stjórnsýsluúttektum sínum og meta hvort brugðist hafi verið við þeim með viðhlítandi hætti. Í því sambandi er lögð megináhersla á að kanna hvort þeir annmarkar eða veikleikar sem stofnunin vakti athygli á séu enn fyrir hendi.

Lýsing úttekta

Eftirfylgniúttektir eru að jafnaði gerðar um það bil þremur árum eftir að stjórnsýsluúttektum lýkur og felast í sjálfstæðri könnun og mati á þeim upplýsingum og gögnum sem málið varða. Ævinlega er leitað til þess ráðuneytis eða þeirrar stofnunar sem í hlut á og óskað eftir greinargerð þeirra um það hvort ábendingar Ríkisendurskoðunar hafi orðið tilefni til breytinga og þá hverra. Eftir föngum er jafnframt hugað að opinberum gögnum, m.a. tölulegum upplýsingum. Ef þörf krefur er eftirfylgniúttektum fylgt eftir að nýju að þremur árum liðnum.

Markmið úttekta

Með eftirfylgniúttektum sínum leitast Ríkisendurskoðun við að auka áhrif stjórnsýsluúttekta sinna með því að minna á meginniðurstöður þeirra, athugasemdir og ábendingar og ítreka þær eða árétta ef þörf þykir. Um leið eru úttektirnar mikilvægur þáttur í innra gæðaeftirliti og gæðamati Ríkisendurskoðunar, þ.e. eigin mati hennar á því hvort ábendingar stofnunarinnar séu réttmætar og raunhæfar og stuðli að raunverulegum úrbótum. Á þann hátt eru þær liður í að bæta vinnubrögð við stjórnsýsluendurskoðun.

Útgáfa

Niðurstöður Ríkisendurskoðunar og viðbrögð ráðuneytis eða stofnunar við þeim eru settar fram í sérstökum skýrslum sem sendar eru Alþingi og birtar á heimasíðu Ríkisendurskoðunar.