Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2012

Í ársskýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2012 er gerð grein fyrir starfsemi stofnunarinnar á síðasta ári, þ.m.t. tekjum og gjöldum, mannauði, verkefnum sem lokið var og árangursmælingum. Í formála að skýrslunni ræðir ríkisendurskoðandi m.a. fjárhagsstöðu stofnunarinnar og alþjóðlega jafningjaúttekt á vinnubrögðum hennar sem unnið er að um þessar mundir. Samkvæmt 12. grein laga um Ríkisendurskoðun skal á hverju ári semja heildarskýrslu um störf stofnunarinnar á liðnu almanaksári og leggja hana fyrir Alþingi. Í formála sínum að Ársskýrslu Ríkisendurskoðunar 2012 fjallar Sveinn Arason ríkisendurskoðandi m.a. um niðurskurð fjárveitinga til stofnunarinnar. Fram kemur að árlegt framlag til stofnunarinnar hafi lækkað um tæplega þriðjung að raungildi á tímabilinu 2008‒2012 og starfsmönnum hafi fækkað um sjö:

Það gefur augaleið að svo mikil fækkun hlýtur að koma niður á getu stofnunarinnar til að sinna verkefnum sínum. Ég tel að nú sé komið að þolmörkum í þessu efni og að ekki verði lengra gengið í niðurskurði án þess að jafnframt verði hugað að því að breyta verkefnum Ríkisendurskoðunar og draga úr lögbundnum skyldum hennar.

Einnig rifjar ríkisendurskoðandi upp þá hörðu og óvægnu gagnrýni sem stofnunin varð fyrir á síðasta ári sökum þess að dregist hafði að ljúka úttekt á kaupum og innleiðingu á fjárhags- og mannauðskerfis ríkisins (Orra):

Stofnunin reyndi að bregðast við þessari orrahríð, leiðrétta misskilning og útskýra málið. En þunginn í umræðunni var mikill og ljóst er að einhver tími mun líða áður en það orðsporstjón sem stofnunin varð fyrir vegna hennar verður að fullu bætt. Ég vil nota tækifærið hér og árétta nokkur atriði sem varða þetta mál: Tafir á vinnslu skýrslunnar voru óviðunandi. Á þeim bar ég að sjálfsögðu fulla ábyrgð. Ég gerði ítarlega grein fyrir ástæðum þeirra í sérstöku minnisblaði sem ég sendi forseta Alþingis í byrjun október. Forseti gerði ekki athugasemdir við skýringar mínar. Þá hafa ráðstafanir verið gerðar til að tryggja að atvik af þessu tagi geti ekki endurtekið sig. Í lok september lagði forseti Alþingis fyrir mig að skila endanlegri skýrslu um kaupin og innleiðinguna á Orra fyrir lok október. Skýrslunni var skilað til forseta 30. október og jafnframt birt opinberlega. Hún er mjög frábrugðin þeim ófullkomnu drögum sem lekið var til Kastljóss, bæði hvað varðar framsetningu og efnislegar niðurstöður. Að baki lokaskýrslunni býr mikil og vönduð vinna og niðurstöður hennar eru vel rökstuddar. Það vekur óneitanlega athygli að mjög lítil opinber umræða hefur orðið um hana, sem væntanlega segir sína sögu um gæði hennar.

Þá fjallar ríkisendurskoðandi m.a. um alþjóðlega jafningjaúttekt á vinnubrögðum Ríkisendurskoðunar sem unnið er að um þessar mundir:

Í janúar 2012 var undirritað samkomulag um að á því ári skyldi lokið úttekt á vinnubrögðum Ríkisendurskoðunar við stjórnsýsluendurskoðun en úttekt á vinnubrögðum við fjárhagsendurskoðun skyldi fara fram árið 2013. Í júní á síðasta ári kom fimm manna teymi sérfræðinga hingað til lands og dvaldi hér í um viku og ræddi við starfsmenn Ríkisendurskoðunar, fulltrúa ráðuneyta og stofnana og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Áður hafði sérfræðingateymið valið átta skýrslur stofnunarinnar til skoðunar og fengið þær og ýmis tengd gögn í enskri þýðingu. Drög að skýrslu bárust á haustdögum og lokaskýrsla í desember. Í heild er þar dregin upp jákvæð mynd af vinnubrögðum stjórnsýslusviðs en um leið bent á nokkur atriði sem huga mætti að til úrbóta. Að mínu mati hefur þetta ferli verið lærdómsríkt og gagnlegt fyrir stofnunina og mun það styrkja það góða starf sem hér er unnið (sjá nánar grein á bls. 37‒39). Ég vænti þess að jafningjaúttekt á vinnubrögðum Ríkisendurskoðunar við fjárhagsendurskoðun, sem unnið er að um þessar mundir, muni að sama skapi skila stofnuninni ávinningi til framtíðar.

Auk formála ríkisendurskoðanda er í skýrslunni fjallað um helstu viðfangsefni og verkefni stofnunarinnar á árinu 2012, tekjur og gjöld, vinnuframlag starfsmanna, árangursmælingar, alþjóðleg samskipti o.fl. Þá er birtur útdráttur úr nokkrum opinberum ritum sem stofnunin gaf út á árinu en þau voru samtals 38. Enn fremur eru í skýrslunni birtar þrjár greinar eftir starfsmenn stofnunarinnar. Loks er ársreikningur stofnunarinnar birtur í heild.